Satalinnan Säätiö

Satalinnan Säätiö on perus­tettu vuon­na 1950 huo­leh­ti­maan Sata­kunta­laisen Osa­kunnan ta­lou­desta. Sää­tiö raken­nutti vuon­na 1952 Hel­sin­gin Kam­pis­sa si­jait­sevan Sata­kunta­talon, jos­sa ovat sekä Sata­linnan Sää­tiön että Sata­kunta­laisen Osa­kunnan tilat.

Talon ensim­mäinen ja toinen kerros on varattu liike­huoneis­toille. Sata­kunta­talon ravin­tola­tilat ja juhla­sali sijait­sevat kol­man­nessa ja nel­jän­nes­sä ker­rok­ses­sa. Näis­sä ti­lois­sa on 1.10.2010 al­ka­en toi­mi­nut Share Tastes & Events -yri­tyk­sen ravin­tola Kilta, jonka sy­dä­me­nä toi­mii Kilta-sali. Sata­kunta­lai­sella Osa­kun­nal­la on osa­kunta­huonei­sto 5. ker­rok­sessa ja toi­misto 8. ker­rok­sessa. Muut osat talosta ovat sata­kunta­laisten opis­keli­joi­den asun­to­laa.